I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 DEFINICJE

1. Następującym pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenie:

a) Wynajmujący Tomasz Cudzik, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TCAUTO, adres ul. Wesoła 5, 29-100 Włoszczowa, NIP: 9591515231, REGON 260233814, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) Najemca- osoba dokonująca rezerwacji pojazdu lub osoba podpisująca umowę najmu pojazdu;

c) Pojazd lub Przedmiot najmu- samochód należący do Wynajmującego znajdujący się w ofercie Wynajmującego, wraz z jego wyposażeniem, opisanym w protokole zdawczo- odbiorczym, który to pojazd Najemca może wypożyczyć od Wynajmującego.

2. Najemcy oraz osoby zainteresowane zawarciem z Wynajmującym umowy najmu
zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Zawarcie umowy najmu jest równoznaczne z zapoznanie i akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z użytkowaniem pojazdu
powstałe w czasie korzystania z pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, naruszania postanowień Regulaminu czy też powstałych z winy innych osób korzystających z pojazdu.

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione przez Najemcę w pojeździe.

II. ZASADY WYNAJMU I UZYTKOWANIA POJAZDU

1. Umowę najmu mogą zawrzeć tylko osoby pełnoletnie, które skończyły 21 lat oraz posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami, na potwierdzenie czego w dniu zawarcia umowy okazują dokument prawa jazdy.

2. Wynajem pojazdu odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu z Wynajmującym. Rezerwacja pojazdu odbywa się z pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego.

3. Wynajmujący wynajmuje pojazd nie uszkodzony, w dobrym stanie technicznym
z wyposażaniem opisanym w protokole zdawczo- odbiorczym. Przed zawarciem umowy Najmu i przystąpieniem do jazdy Najemca zobowiązany jest sprawdzić stan pojazdu. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu przed zawarciem umowy i przystąpieniem do jazdy.

4. Nie zgłoszenie uszkodzeń będzie traktowane jako powstałe z winy Najemcy.

5. Ceny najmu pojazdu, kaucji określone są w cenniku udostępnionym przez Wynajmującego.

6. Czynsz najmu jest płatny przez Najemcę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego.

7. Celem zabezpieczenia zawartej umowy Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w terminie i kwocie określonej w umowie zawartej z Najemcą. Kaucja zostanie wpłacona na rachunek Wynajmującego.

8. W przypadku braku wpłaty kaucji w terminie wskazanym w umowie Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy z winy Najemcy i obciążyć go kosztami poniesionymi przez Wynajmującego.

9. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu tygodnia od dnia zwrotu przedmiotu najmu, po potrąceniu należności Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, w szczególności – zaległego czynszu, kary umownej, kosztów naprawy ewentualnych uszkodzeń.

III. OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca zobowiązuje się do:

a) nie przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu,

b) zakazu palenia tytoniu oraz wyrobów podobnych wewnątrz pojazdu,

c) zakazu zażywania środków odurzających (narkotyki, dopalacze) wewnątrz pojazdu,

d) zakazu przewożenia materiałów łatwopalnych lub wybuchowych,

e) w przypadku przewożenia ładunku w pojeździe jego należyte zabezpieczenie,

f) zakazu dokonywania przeróbek w pojeździe na własną rękę, ewentualne zmiany mogą być dokonywane za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej,

g) w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy Najemca zobowiązany jest do codziennej obsługi pojazdu, przez którą rozumie się sprawdzenie poziomi płynu oleju, płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego, oświetlenia oraz ogumienia,

h) w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy Najemca zobowiązany jest tankowania rodzaju paliwa wskazanego przez Wynajmującego w protokole- zdawczo odbiorczym,

i) zakazu poruszania pojazdem się po bezdrożach, drogach leśnych lub górskich do których jazdy pojazd nie jest dostosowany technicznie,

j) zabezpieczenie pojazdu na czas postoju w sposób uniemożliwiający wejście do środka osób trzecich,

k) przestrzegania zasad czystości wewnątrz pojazdu,

l) zwrócenia Wynajmującego czystego pojazdu,

m) nie udostępniania przedmiotowego pojazdu osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.

2. Najemca we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne powstałe w okresie obowiązywania umowy m.in. koszt paliwa, opłat za przejazd płatnymi drogami, opłat parkingowych, kosztów uzupełnienia płynów eksploatacyjnych.

3. Najemca odpowiada za wszelkie obciążenie publicznoprawne m.in opłaty, mandaty, jakie powstały w okresie obowiązywania umowy przez Najemcę, a przekazane Wynajmującemu po zwrocie pojazdu i rozliczeniu kaucji.

4. Po zakończeniu najmu Najemca zwraca Wynajmującemu czysty Pojazd w stanie niepogorszonym. Zwrot pojazdu Wynajmującemu następuje w miejsce wskazane przez Wynajmującego.

5. W przypadku zniszczenie, uszkodzenia lub kradzieży Pojazdu powstałych w czasie korzystania z Pojazdu zobowiązuje się do:

a) niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Wynajmującego,

b) zabezpieczyć pojazd przed nowymi uszkodzeniami, dalszym zniszczeniem,

6. W przypadku wyrządzenie przez Najemcę w czasie korzystania z pojazdu szkody osobie trzeciej Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę.

7. Najemca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajmowany pojazd przez okres od momentu jego przekazania Najemcy do momentu jego zwrotu Wynajmującemu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do Wynajmującego.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny u Wynajmującego.

3. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej
w Wynajmującym jest prawo polskie.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z zawartą umową najmu jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.